napisz do nas home
 1. Nowości
 2. Promocje
 3. Regulamin
 4. O Firmie
 5. Kontakt
*

RODO

  §1. Użyte terminy i definicje
  Sklep internetowy (Sklep) dostępny pod adresem internetowym www.janlubera.pl, za pośrednictwem którego dostępna jest dla Użytkowników usługa sprzedaży produktów,
  Właścicielem jest Usługodawca.
  Usługa dostawy wykonywana jest poprzez Pocztę Polską.

 • Akty prawne regulujące pracę Poczty Polskiej (PP) (http://www.poczta-polska.pl/akty-prawne/)
  Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu Usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia i doręczenie przesyłki przez PP w ramach jego działalności oraz na podstawie przepisów regulujących pracę PP, który jest akceptowany przez Użytkownika przed jej zamówieniem.

Usługodawca – Jan Lubera prowadzący firmę PPHU PIMAT z siedzibą w Rzeszowie ul.J.K.Chodkiewicza 7

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która złoży zamówienie zakupu, korzystając ze sklepu internetowego

Konto Użytkownika - Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika - oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i fakultatywnie hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy umożliwiający korzystanie z Usług zakupu towarów na warunkach określonych w regulaminie. Konto umożliwia Użytkownikowi w szczególności korzystanie z funkcjonalności sklepu, w tym zamawianie towarów, gromadzenie danych podanych przez Użytkownika w celu zrealizowania usługi.

Formularz Zamówień – oprogramowanie służąca do składania zamówień na usługę zakupu, które wylicza wartość usługi na podstawie wpisanych przez Użytkownika danych.

Nalepka adresowa – dokument Poczty Polskiej umieszczony na przesyłce, zawierający dane adresowe oraz inne informacje wymagane przy realizacji usługi; dla przesyłek towarowych jest listem przewozowym.

§2 Rejestracja

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady utworzenia i warunki korzystania z Konta w celu realizacji zamówienia.

 2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby reprezentujące osoby prawne które mogą pod własnym imieniem nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 3. Rejestracja Konta Użytkownika polega na zaznaczeniu produktów, które zamawia Użytkownik a następnie poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w Sklepie. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

 4. Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym udostępnianym przez Usługodawcę, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą login i hasło do swojego konta. Hasło jest generowane przez system i znane jedynie przez Użytkownika. Usługodawca nie ma dostępu do hasła Użytkownika. W tym momencie konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest korzystanie z Konta Użytkownika oraz powstaje możliwość dokonywania zakupów. W przypadku kolejnej rejestracji z wykorzystaniem konta Użytkownika w serwisie www.janlubera.pl Użytkownik wybiera tę opcję i loguje się z wykorzystaniem swoich danych w tym serwisie.

 5. Dokonując rejestracji swojego Konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.

 6. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Usługi sprzedaży i przekazanie ich PP będącej wykonawcą usługi przewozu przesyłki.

 7. Rejestrując się, Użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych. na pocztę e-mail. W tej chwili możliwość taka jest wyłączona.

§3 Konto

 1. Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi wybór towarów oferowanych w ramach sklepu.

 2. Użytkownik może posiadać jedno Konto. Przy Koncie firmowym krajowym obowiązkowe jest podanie NIP i nazwy firmy.

 3. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. Właścicielem Konta w serwisie jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój adres e-mail.

 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, zostanie on poinformowany o możliwości zablokowania mu dostępu do formularza zamawiania towaru (na stałe lub tymczasowo). Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji.

 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź mailowo oświadczenie skierowane do Usługodawcy. Konto może zostać wyrejestrowane tylko w przypadku, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Użytkownika posiadają status "zakończone", czyli wszystkie zamówione przez niego usługi zostały zrealizowane, oraz jeśli saldo na jego profilu wynosi 0,00 zł.

 6. Każde nowe, nieaktywne Konto podlega wstępnej weryfikacji przez Usługodawcę. Usługodawca może odrzucić dane zgłoszonego do rejestracji Konta, jeśli nie spełni ono warunków wymienionych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia Konta. Wówczas Użytkownik ma prawo do odwołania się od tej decyzji w czasie dwóch tygodni.

 

§4 Procedura oraz zasady składania zamówień

 1. Proces realizacji zamówienia odbywa się w ten sposób, że Użytkownik wypełnia wszystkie pola formularza zamówień potrzebne do wyceny przesyłki, a następnie zapisuje zlecenie do wysłania. Następnie zatwierdza.

 2. Po dokonaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje na podany adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia a Usługodawca podejmuje kontakt telefoniczny w celu ustalenia sposobu dostawy i odbioru zamówienia.

 3. Zlecenie Usługi oznacza, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin PP i będzie postępował zgodnie z jego postanowieniami w celu umożliwienia wykonania Usługi. Przede Użytkownik odpowiada za przekazanie mu prawidłowych danych oraz za wszystkie czynności podejmowane zgodnie z Regulaminem PP. Przyjęcie przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie stanowi potwierdzenia ze strony Poczty Polskiej, że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne z umową lub regulaminem.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania Sklepu Użytkownik powinien zgłaszać w formie pisemnej, przesłanej na adres mailowy: lubera@wp.pl lub pisemnej na adres :PPHU PIMAT Jan Lubera, 35-051 Rzeszów, ul.Chodkiewicza 7.

 2. Tak przesłana reklamacja powinna zawierać oprócz opisu samej reklamacji dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika w systemie Usługodawcy tzn. adres e-mail przypisany do Konta oraz dane transakcji, której tyczy się reklamacja: daty zlożenia.

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Swoją decyzję Usługodawca prześle drogą elektroniczną Użytkownikowi na przypisany do jego konta adres e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o uzupełnienie informacji dotyczącej Reklamacji, jeśli będzie to koniecznie w procesie jej rozstrzygnięcia.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące przewozu przesyłek kurierskich przyjmuje i rozpatruje PP. Złożenie reklamacji poprzez Serwis Internetowy stanowi jedynie powiadomienie Usługodawcy o zakwestionowaniu usługi PP.

 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez PP.

 6. Z chwilą wydania przez Pocztę Polską decyzji w przedmiocie reklamacji na Użytkownika przenoszone będą automatycznie wszystkie prawa przysługujące Usługodawcy w stosunku do Poczty Polskiej, a Użytkownik uprawniony będzie do ich dochodzenia od Poczty Polskiej we własnym zakresie.

 7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku niezwłocznego uregulowania zobowiązań na saldzie wobec Usługodawcy.

 8. Jeżeli będzie to konieczne do dochodzenia roszczeń przez Użytkownika wobec PP, Usługodawca dokona na żądanie Użytkownika nieodpłatnej, bezwarunkowej i pisemnej cesji uprawnień nadawcy wobec PP. Nieuzasadniona odmowa cesji skutkuje odpowiedzialnością Usługodawcy wobec Użytkownika za szkodę w przesyłce.

§ 6 Zasady i odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika

 1. Usługodawca dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu, jak również do należytej ochrony danych zawartych w bazach Usługodawcy.

 2. Usługodawca odpowiada przed Użytkownikiem za zrealizowanie Usługi tzn. za przygotowanie zamówienia do wysyłki i przekazanie zlecenia odbioru oraz za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego i innych Usług Elektronicznych.

§ 7 Zmiany Regulaminu

O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Sklepu i zawiadomieniu Użytkownika. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy zawartej między Użytkownikiem a Usługodawcą, a Konto Użytkownika zamknięte, jeśli spełnia warunki zawarte w §3. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć modyfikacji cennika, warunków świadczenia usług lub funkcjonalności Sklepu, zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Usługodawcy- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8 Płatności

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Użytkownik. Wysokość opłat związana jest z cennikiem usług PP oraz dołączeniem do usługi płatnych materiałów opakowaniowych.. Wszystkie te koszty obciążają Użytkownika dokładnie w kwocie jaką obciążony zostanie Usługodawca.
  Koszty realizacji usługi skladają się z kosztów zamawianych towarów i kosztów zamówionej usługi PP.

 2. Płatności Użytkownicy dokonują przelewem na konto wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub przy odbiorze, zgodnie z uzgodnionym sposobem postępowania.

 3. Usługodawca wystawia fakturę VAT po zaznaczeniu tej opcji w formularzu zamówienia.. Faktura wystawiana jest na aktualne dane, które Użytkownik ma podane w swoim Koncie Użytkownika. Faktura jest dołączana do przesyłki. W każdym innym przypadku wystawiany jest paragon. Faktura może zostać wysłana także w formie elektronicznej na adres mailowy Użytkownika.

   

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Załącznik nr 1 Polityka prywatności.

 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 3. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 4. Osoby i Firmy będące dłużnikami Usługodawcy nie mogą zamawiać Usług zawartych w ofercie Sklepu.

§ 10 Załączniki

 

Załącznik nr 1

Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018r zmianie ulega regulamin sklepu.

Zmieniono:

§2.
7.Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. I ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym w punkcie 8 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy.

8. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Usługi, a w szczególności przekazanie ich PP, będącej wykonawcą usługi przewozu przesyłki.
9. Rejestrując się, Użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail.

Dodane zostaną punkty 10 i 11.
10. Użytkownik jako administrator danych osób figurujących w książce adresowej utworzonej przez niego w ramach konta użytkownika jest zobowiązany do zapewnienia poprawności merytorycznej wprowadzanych do książki danych i odpowiada za wszystkie skutki wynikające z zarządzania własną książką adresową niezgodnie z przepisami prawa. Usługodawca zapewnia, że dane umieszczone przez Użytkownika w książce adresowej będą chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
11. Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz pozostałe informacje, których podanie jest obowiązkiem Usługodawcy, w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w polityce prywatności
.

 

Załącznik nr 2

Informacje o Administratorze.

Właścicielem Sklepu internetowego i Administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest PPHU PIMAT Jan Lubera z siedzibą w Rzeszowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Chodkiewicza 7, 35-051 Rzeszów); NIP: 8131011830; zwany dalej Usługodawca;
2. Usługodawca prowadzi stronę: www.janlubera.pl i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zleceń. Obok Usługodawcy występuje również Przewoźnik (Poczta Polska) oraz Partnerzy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Użytkownik za pomocą sklepu może realizować Dostawę. Przetwarzanie danych osobowych przez Partnera lub Przewoźnika odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych ustanowionymi przez te podmioty.
Obowiązki informacyjne Administratora
1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Administratora wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.
3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.
1. Administrator jest jednocześnie Inspektorem Ochrony Danych, którego adres mailowy:
lubera@wp.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Sklepu.
2. Użytkownik Sklepu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane się na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

Postanowienia ogólne
1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do określonych Regulaminie Sklepu, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w serwisie i ich aktualizacja.

3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych.
1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę:
1.
Zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);
Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
a) Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego, nr NIP, dane adresowe odbiorcy przesyłki, dane opisujące status przesyłki wysyłanej za pośrednictwem serwisu, dane dot. płatności związanej z realizacją usługi, adresy do komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook);
b) Dane osobowe zawarte w książce adresowej Użytkownika serwisu (wprowadzane i administrowane przez Użytkownika): imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
2.
Weryfikacja tożsamości i wiarygodności użytkownika Sklepu– jest zespołem czynności przed zawarciem lub wykonaniem umowy, a także w trakcie postępowania reklamacyjnego mającym na celu zapobieganie wykorzystania serwisu w celach przestępczych, w szczególności działaniem na szkodę administratora serwisu i osób trzecich; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);
Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane dokumentu tożsamości, w tym kopia tego dokumentu, dane osobowe zbierane w procesie zakładania i aktualizacji konta Użytkownika.
3.
Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną Usługą Elektroniczną, w tym pośredniczenie w przekazywaniu roszczeń reklamacyjnych do Partnera; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji.
4.
Dochodzenie roszczeń należnych PPHU PIMAT (windykacja należności); podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych);
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, dane dot. źródła powstania roszczeń (np. informacja o niezapłaconej fakturze) oraz opis charakteru i wysokości roszczenia, wykaz czynności związanych z dochodzeniem roszczenia.
Oraz
5.
Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy, w tym newsletter - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów.
6. 
Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).
Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do serwisu Sklepu, dane i geolokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie).

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze Sklepu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania ze Sklepu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Grupy Usług Furgonetka.

Udostępnianie danych osobowych.
1. W związku z realizacją podstawowych swoich funkcji Sklepu, Usługodawca udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe,
2. Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń mogą być przekazywane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych.
3. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
5. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe użytkownika Sklepu mogą być przechowywane przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).
2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w  odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej,  zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.
4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez PPHU PIMAT Jan Lubera przysługuje:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
- prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych  - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
- prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.
1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności Sklepu.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

Cookies i dane eksploatacyjne
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w celach:
1. realizacja podstawowych funkcjonalności Sklepu, takich jak identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
2. dostosowania zawartości stron Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących języka strony);
3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron Sklepu.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
Administrator korzysta usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Sklepu.
Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep.